Useful links

D365 F&O + F&O/AX

VideosPlatformCustomization FO (AX)External data sources

D365 BC + BC/NAV

VideosData Transformation processPlatformCustomization BCExternal data sources